Skip to content

THÔNG TIN CÁ NHÂN
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ

Chúng tôi sẽ làm hết sức để bảo mật và bảo vệ tất cả các thông tin cá nhân.

Hình ảnh sử dụng máy tính xách tay

Thông tin Chính sách Bảo mật Thông tin cá nhân

Samsung Display quản lý thông tin cá nhân với tầm quan trọng cao và tuân theo các điều luật cũng như quy định liên quan.

Samsung Display (sau đây gọi là "công ty") coi thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng. Công ty tuân theo "Luật Quảng bá việc sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông và Bảo vệ thông tin". Công ty nêu rõ thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng như thế nào và với mục đích gì cũng như các biện pháp được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân thông qua cá nhân này khi chính sách xử lý thông tin cá nhân được sửa đổi. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1 tháng Một năm 2009.

[1] Các thông tin cá nhân sẽ được thu thập
Công ty thu thập các thông tin cá nhân sau đây cho mục đích đăng ký thành viên, tư vấn và ứng dụng dịch vụ.

- Các mục được thu thập: họ tên, tên công ty, số điện thoại, email, hồ sơ người dùng dịch vụ, nhật ký kết nối, cookie và thông tin IP kết nối.
- Phương pháp thu thập thông tin cá nhân: trang chủ (bảng thông báo tư vấn, ứng dụng quà tặng sự kiện)
[2] Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Công ty sử dụng thông cá nhân thu thập được cho các mục đích sau.

- Quản lý thành viên: nhận dạng thành viên, ngăn chặn việc các thành viên trong danh sách đen sử dụng bất hợp pháp và sử dụng trái phép, xử lý các khiếu nại và thông báo.
- Sử dụng để tiếp thị và quảng cáo: thông tin quảng cáo bao gồm các sự kiện và số liệu thống kê về tần suất kết nối hoặc việc các thành viên sử dụng dịch vụ.
[3] Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân
Khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được thực hiện, công ty nên xử lý ngay lập tức như một quy tắc chung.
However, it shall be retained for a specified period of time for the Tuy nhiên, nó sẽ được giữ lại trong một khoảng thời gian xác định cho các thông tin sau do các lý do được đề cập dưới đây.

- Các mục lưu giữ: tên, tên công ty, liên hệ, e-mail,
- Lý do lưu giữ: cho mục đích sao lưu dữ liệu cho vụ kiện hoặc tranh chấp.
- Thời gian duy trì: 10 năm
[4] Thủ tục và phương pháp xóa bỏ thông tin cá nhân
Khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân hoàn thành, công ty sẽ xóa bỏ nó ngay lập tức như một quy tắc chung. Thủ tục và phương pháp xóa bỏ như sau:

- Thủ tục xóa bỏ
Thông tin do các thành viên nhập vào để đăng ký hoặc có mục đích khác được chuyển sang cơ sở dữ liệu riêng khi mục đích đã được hoàn thành (thùng chứa các tệp trong trường hợp tài liệu bằng giấy), được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định (tham khảo thời gian lưu giữ và sử dụng) và được xóa bỏ. Thông tin cá nhân chuyển sang cơ sở dữ liệu sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoại trừ các trường hợp được luật pháp quy định.
- Phương thức xóa bỏ
Thông tin cá nhân được lưu giữ trong tệp điện tử sẽ được xóa bằng công nghệ ngăn chặn việc phục hồi các tệp đã bị xóa.
[5] Cung cấp thông tin cá nhân
Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba như một quy tắc chung. Tuy nhiên, có những ngoại lệ cho các trường hợp sau đây. Khi người dùng đồng ý trước, theo quy định trong các điều luật liên quan hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng theo thủ tục và phương pháp mà luật pháp quy định phục vụ mục đích điều tra.
[6] Việc ủy thác các thông tin cá nhân
Công ty sẽ không cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng. Trong tương lai, nếu như có nhu cầu, công ty sẽ thông báo trước cho các công ty được ủy thác và loại công việc được ủy thác và sẽ xin sự đồng ý của khách hàng trước nếu cần.
[7] Quyền, phương pháp chấp hành cho người dùng và đại diện pháp lý
Người dùng có quyền yêu cầu hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân đã đăng ký vào bất kì lúc nào và có quyền yêu cầu hủy đăng ký.

Người dùng có thể nhấp vào "thay đổi thông tin cá nhân" (hoặc "chỉnh sửa" thông tin thành viên") để yêu cầu hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc nhấp vào "hủy đăng ký thành viên" để hủy đăng ký làm thành viên (hủy bỏ) để yêu cầu, chỉnh sửa hoặc hủy đăng ký sau thủ tục xác nhận danh tính. Hoặc người dùng có thể liên hệ với người quản lý kiểm soát thông tin cá nhân bằng thư, điện thoại, hoặc email, và công ty sẽ thực hiện ngay lập tức.

Khi người dùng yêu cầu sửa lỗi trong phần thông tin cá nhân, công ty sẽ không sử dụng hoặc cung cấp thông tin tương ứng cho đến khi việc chỉnh sửa hoàn tất. Nếu thông tin cá nhân sai lệch đã được gửi cho bên thứ ba, kết quả chỉnh sửa sẽ được thông báo cho bên thứ ba ngay lập tức để họ chỉnh sửa. Thông tin cá nhân bị hủy đăng ký hoặc bị xóa theo yêu cầu của người dùng sẽ được xử lý theo quy trình được chỉ định bởi quy định "Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân cho công ty thu thập" và sẽ không được sử dụng hoặc truy vấn cho bất kì mục đích nào khác.
[8] Các mục cài đặt, vận hành và từ chối thu thập thông tin cá nhân tự động
Công ty sử dụng "cookies" để lưu trữ và tìm thông tin của bạn bất cứ lúc nào. Cookie là một tệp văn bản rất nhỏ được máy chủ gửi đến trình duyệt của bạn dùng để vận hành trang web của oo và nó được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của bạn. Công ty sử dụng cookie cho các mục đich sau. Mục đích sử dụng cookie:

Nhằm mục đích tiếp thị và các dịch vụ tùy chỉnh theo từng cá nhân thông qua việc phân tích tần suất kết nối hoặc thời gian truy cập của các thành viên và những người không phải thành viên, nắm bắt và theo dõi các lĩnh vực được yêu thích và mức độ quan tâm của người dùng cũng như thống kê mức độ tham gia sự kiện và tần suất truy cập.

- Từ chối cài đặt cookie
Ví dụ: Bạn có thể cài đặt tùy chọn trình duyệt từ chối tất cả các cài đặt cookie, để chọn từng cài đặt cookie hoặc cho phép từ chối việc cài đặt cookie.
Quy trình (trong trường hợp trình duyệt Internet Explorer): Công cụ trong menu trình duyệt web > Tùy chọn Internet > Thông tin cá nhân

Tuy nhiên, bạn có thể gặp khó khăn khi trải nghiệm dịch vụ nếu bạn từ chối cài đặt cookie.
[9] Khiếu nại về thông tin cá nhân
Công ty phân công cho các bộ phận và người quản lý kiểm soát thông tin cá nhân sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân của các khách hàng và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân.

Bộ phận dịch vụ khách hàng: Bộ phận đảm bảo an toàn thông tin
Điện thoại: 82-41-535-1114
Email: privacy@samsung.com

Bạn có thể báo cáo các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ của công ty cho người quản lý kiểm soát thông tin cá nhân hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng. Công ty sẽ nhanh chóng trả lời đầy đủ các khiếu nại được báo cáo. Liên hệ với các tổ chức sau nếu bạn cần báo cáo hoặc tư vấn về các vấn đề lạm dụng thông tin cá nhân khác.

1. Ủy ban điều chỉnh tranh chấp cá nhân (www.1336.or.kr/1336)
2. Ủy ban chứng nhận nhãn hiệu bảo vệ thông tin (www.eprivacy.or.kr/02-580-0533~4)
3. Trung tâm điều tra tội phạm Internet, Văn phòng Tổng công tố viên (http://icic.sppo.go.kr/02-3480-3600
4. Trung tâm khủng bố mạng, Cơ quan cảnh sát quốc gia (www.ctrc.go.kr/02-392-0330)